REGULAMIN

Regulamin strony

 1. Administratorem strony www. jacekblauth.pl (zwanej dalej Stroną) jest Jacek Blauth, ul. Ślężańska 5, 05-252 Ślężany, adres do doręczeń: jak wyżej.
 2. Usługobiorcą w rozumieniu regulaminu jest każdy użytkownik Strony, tj, osoba przeglądająca jej zasoby, zwana dalej także „Gościem Strony”.
 3. Strona ma charakter edukacyjny i jego podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości w zakresie dbania o zdrowie i dobre samopoczucie.
 4. Treści udostępniane przez administratora nie stanowią porady zastępującej porady lekarza, fizjoterapeuty czy innego specjalisty z zakresu zdrowia czy terapii zdrowia i nie powinny być w ten sposób odbierane przez Gości Bloga. Wynika to z faktu, że świadczenie fachowej pomocy wymaga każdorazowo konkretnej analizy i diagnozy każdego przypadku. Wpis na Stronie nie realizuje tego celu.
 5. Administrator jest podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Strony jako całości oraz wszystkich treści, które udostępnia na Stronie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 6. Treści dostępne na Stronie są objęte ochroną prawa autorskiego.
 7. Korzystanie ze Strony odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i możliwe jest przy pomocy urządzenia typu laptop, tablet, smartfon – z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.
 8. Umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną pomiędzy administratorem a użytkownikiem Strony w zakresie treści nieodpłatnych zostaje zawarta w momencie wejścia przez użytkownika na Stronę i rozpoczęcia przeglądania jej zasobów. Umowa ta ulega rozwiązaniu z momentem trwałego zaprzestania korzystania przez użytkownika ze Strony.
 9. Strona korzysta z plików cookies, w tym Google Analytics. Użytkownik może zdecydować o akceptacji lub braku akceptacji plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 10. Niedozwolone jest dostarczanie przez Gości Strony treści o charakterze bezprawnym.
 11. W sprawach dotyczących usług świadczonych przez administratora w ramach Strony, Gość Strony może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres j.blauth@tlen.pl, z dopiskiem „reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub pseudonim osoby zgłaszającej, jej dane kontaktowe oraz dokładny opis przyczyn składania reklamacji. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
 12. Na adres e-mail wskazany w zakładce Kontakt, Goście Strony mogą przesyłać także propozycje tematów do wpisów na Stronie oraz swoje uwagi.
 13. Administrator może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Jeżeli zmiany będą dotyczyć praw lub obowiązków użytkowników Strony, zasad korzystania ze Strony lub innych istotnych kwestii, administrator każdorazowo poinformuje o planowanych zmianach i ich treści za pomocą osobnego wpisu na Stronie, na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu powinien trwale zaprzestać dalszego korzystania ze Strony przed wejściem zmian w życie. Dalsze korzystanie ze Strony po upływie okresu przejściowego będzie uznane za akceptację zmian Regulaminu.
Przewiń do góry